4.6 C
Ankara
Cuma, Mart 31, 2023

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 6.Bölüm

Trafik Haberleri

Hatice Başa
Elektronik Yüksek Mühendisi. Gaziantep Üniversitesinden mezun. Yeni teknolojilerle, hayatı kolaylaştıran ürünlerle ilgili. medikal ve teknik alanlarda bir çok kuruma Almanca ve İngilizce tercüme hizmeti sundu.

ALTINCI BÖLÜM

Radarla Hız Denetimleri

Radarla hız denetimi

MADDE 32- (1) İhbarlı denetim yöntemlerinden biri olan radarla hız denetimi, radar ekibi ile birlikte bir veya birkaç çevirme ekibinin katılımıyla yapılır.

(2) Denetim yapılacak karayolu için Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen veya varsa UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ile İl Trafik Komisyonlarınca o yol kesimi için belirlenmiş hız limitleri esas alınır.

(3) Hız denetimleri öncelikle, hız ihlallerinin yoğun olarak yapıldığı veya bu ihlaller nedeniyle kazaların sıklıkla meydana geldiği karayolu kesimlerinde yapılır.

Radarla hız denetimi yöntemleri

MADDE 33 – (1) Radarla hız denetim yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tek Yöne Tek Ekiple Radarla Hız Denetimi; yalnız bir yöne gitmekte olan araçların hız ihlalinin sabit veya seyir halindeki radar ekibiyle belirlenerek, aynı yöndeki çevirme ekibine bildirilmesi ile yapılan denetim biçimidir.

b) İki Yöne İki Ekiple Radarla Hız Denetimi; ekip ve personelin yeterli olması halinde, en az iki çevirme ekibi ve bir radar ekibinin kullanıldığı, radar aracının sabit veya seyir halinde her iki yöne seyreden taşıtların hızlarını ölçüp, belirlediği ve ihlalleri her iki yönde şerit daraltarak önlem almış olan çevirme ekiplerine bildirmesi suretiyle yapılan denetim biçimidir.

c) Çevirme Ekibi Olmaksızın Radar Ekibince Bizzat Yapılan Hız Denetimi; radar ekibinin, çevirme ekibi olmaksızın seyir halinde veya sabit olarak yaptığı ve hız ihlalinde bulunduğunu tespit ettiği araçların sürücülerini imkân dâhilinde bu Yönergenin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen yöntemle durdurmak, durdurma imkânının olmadığı hallerde ise Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca “trafik kuralı ihlali tespit edilen aracın” tescil plakasına cezai işlem uygulamak suretiyle gerçekleştirdiği hız denetim biçimidir.

ç) Gece Yapılacak Radarla Hız Denetimi; bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yöntemlerle gece yapılan denetim biçimidir.

1) Gece yapılan hız denetimlerinde aydınlatılmış alanlar kullanılır, bu alanların kısıtlı olması veya hiç olmaması durumunda ise radar aracının seyir halinde ve araçların gidiş istikametine doğru olacak şekilde denetimlerin yapılması sağlanır.

2) Çevirme ekibi aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görebilecek bir yerde konuşlandırılır.

3) Gece radar ekipleri en az iki personelden oluşturulur.

Radarla hız denetimlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 34- (1) Radarla hız denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir; a)Radar operatörü tarafından, radar cihazının kalibrasyonu; denetim yapılacak günlerde denetim öncesinde günde bir kez kalibrasyon çatalı (ölçümleme) yöntemiyle, ayda bir kez de araç ile test etmek suretiyle yapılır. Yapılan kalibrasyon işlemi ve sonucuna dair tutanak düzenlenir.

b) Tüm radar cihazlarının her bakım-onarımdan sonra ve son sertifikalandırılma tarihinden itibaren yılda bir kez Haberleşme Dairesi Başkanlığına bağlı bölge telsiz teknisyenliklerinde kalibrasyonunun yaptırılması ve sertifikalandırılması sağlanır.

c) Radar aracında en az iki personel görevlendirilir, sabit denetimlerde zorunluluk hallerinde bir personel (operatör) de görevlendirilebilir.

ç) Değişik 15.09.2014 Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunda trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır.

d) Radar ekibi ile çevirme ekibi arasında muhaberenin sağlanmasından sonra denetime başlanılır.

e) Radar ekibi, çevirme ekibi ve personelinin sayısını ve denetim alanının araç kapasitesini dikkate alarak çevirme ekibiyle irtibatlı bir şekilde bildirim yapar.

f) Radarla hız denetimi süresince görüntü kayıt ve hız ölçüm cihazları kapatılmaz. Ancak, yoğunluk nedeniyle çevirme ekibinin talebi üzerine bildirime ara verilebilir. Bildirime ara verilen süre içerisinde hız ihlali tespit edilen araçların tescil plakaları ve diğer bilgileri, radar bildirim görevlisi tarafından Radar Bildirim Formuna (Ek-9) kaydedilir ve Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine istinaden bu araçların tescil plakalarına cezai işlem uygulanır. Kayıt sırasında muhabere ve kayıt işlemlerini etkileyici veya engelleyici ses ve görüntü cihazları (radyo, müzik çalar vb.) kullanılmaz.

g) Bildirimde bulunan radar ekip personeli, hız ihlali tespit edilen araca ait bilgileri Radar Bildirim Formu”na (Ek–9) yazarak çevirme ekibine bildirir.

ğ) Radar operatörü tarafından bildirilen araçlara ait bilgiler, çevirme ekibi tarafından Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu”na (Ek–1) kaydedilir, araç alındıktan sonra araç ve sürücüsü PolNet Bilgi Sistemi veritabanından sorgulanır.

h) Hız ihlali yapan sürücülerin, uygulanan cezai müeyyideye itiraz etmesi halinde, sürücü radar görevlisinin yanına kesinlikle gönderilmez, radar görevlisi de çevirme ekibinin yanına çağrılmaz. Hız kayıtlarını görmek isteyen sürücülere, 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde yazılı müracaatta bulunabilecekleri ve Kabahatler Kanunu’nun 27 nci maddesi doğrultusunda itiraz için sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunabilecekleri belirtilir. Dilekçe ile müracaat edilmesi halinde, ihlale ilişkin fotoğraf / fotoğraflar da gönderilir.

ı) Takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçların hız ihlali nedeniyle denetime tabi tutulmaları sırasında;

1) Araçta bulunan takoğrafın uygun ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir,

2) Takoğraftan 24 saatlik rapor ve/veya hız grafiği alınır.

3) Alınan rapor veya hız grafik bilgileri, radar ekibince bildirilen hız ihlali ile karşılaştırılır.

4) Radar tespit bilgileri ile takoğraf kayıtları arasında farklılık görülmesi halinde, durum bir tutanakla tespit edilir, takoğraf cihazının markasına göre yetkili servisle irtibata geçilerek gerekli incelemesi yaptırılır. Servisin vereceği raporda cihazın hatalı ölçüm veya bilgi vermesini sağlayan müdahale aparatları veya yazılımların varlığının belirtilmesi halinde, aracın sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi hükmü gereğince yasal işlem yapılır.

i) Ani hız ve sürüş değişikliği gösteren araçlarda radar cihazının yerini belirleyen algılayıcı cihaz bulunup bulunmadığı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi hükmü gereğince yasal işlem yapılır.

j) Görev bitiminde; “Radar Bildirim Formu” (Ek–9) ile “Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu” (Ek–1) ile gerektiğinde radar görüntü kayıtları birim amiri tarafından incelenir, form kullanılan durumlarda formun ilgili bölümü imzalanır.

k) Radarla yapılan hız denetimlerine dair görüntü kayıtları ve formlar, il emniyet müdürünce görevlendirilecek bir emniyet müdür yardımcısı, şehir içi ve bölge trafik müdürleri ve diğer uygun görülecek rütbeli personelin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından ayda en az bir defa kontrol edilerek tutanağa bağlanır ve muhafaza edilir.

l) Hız Etüt Sayımı sonuçları kontrol edilerek, hız ortalamalarının araç cinslerine göre o yol kesimi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen limitlerin üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, gerekli tedbirler planlanarak uygulamaya konulacaktır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 35- (1) Yol kullanıcılarının trafik kuralı ihlalleri ile bu kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazalarının önlenmesine yönelik (ihlal ve trafik kaza nedenleri, zamanları, hangi sıklıkla yapıldığı) yapılacak olan altyapı, kontrol, eğitim vb. konulardaki çalışmalara esas olmak üzere; belirlenecek aynı gün ve saat dilimlerinde her ay trafik kural ihlalleri ve kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde, yol kullanıcıları tarafından fark edilmeyecek şekilde;

a) Radar cihazlarıyla araç cinsleri (otomobil, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici) için ayrı ayrı ortalama hız değerlerinin tespiti yapılarak Ek-10’da belirtilen “Hız Etüt Sayım Formu”,

b) Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanım oranının tespiti yapılarak Ek-11’de belirtilen “Emniyet Kemeri Etüt Sayım Formu”,

c) Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı kullanım oranının tespiti yapılarak Ek-12’de belirtilen “Koruma Başlığı ve Koruma Gözlüğü Etüt Sayım Formu”,

ç) Kırmızı ışık ihlal oranının tespiti yapılarak Ek- 13’te belirtilen “Kırmızı Işık ihlali Etüt Sayım Formu”,

d) Sürücülerin seyir halinde iken cep telefonu kullanım oranının tespiti yapılarak Ek-14’te belirtilen “Cep Telefonu Kullanımı Etüt Sayım Formu”,

Doldurulur.

(2) Yapılan tespit sonuçları bir önceki ayın sonuçları ile karşılaştırılır ve gerekli tedbirler planlanarak uygulamaya konulur.

- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar