30.1 C
Ankara
Cuma, Haziran 21, 2024
- Reklam -

KATEGORİ

Trafik Kanunu

Trafik Kanunu 2.Bölüm 13.Kısım

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten kaldırılan hükümler: Madde 136 – 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 12.Kısım

Geçici Hükümler Geçici Madde 1 – 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve bu Kanuna göre verilen araçlara ait belgelerle şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 11.Kısım

Çeşitli Hükümler Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi: Madde 126 – Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yönetimi esasları Genelkurmay...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 10.Kısım

Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitimi Parkları Trafik eğitimi ve denetimi: Madde 122 – Öğrenim kurumları dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi ile ilgili çalışmalarını konu...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 9.Kısım

Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması  BİRİNCİ BÖLÜM    Adli Kovuşturma Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri: Madde 112 – (Değişik birinci fıkra : 8/3/2000 - 4550/2...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 4.Bölüm

Ortak Hükümler Zamanaşımı: Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 3.Bölüm

Özel Durumlar Motorlu araç römorkları: Madde 102 – Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 2.Bölüm

Sigorta Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu: Madde 91 – (Değişik: 17/10/1996 - 4149/33 md.) İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 1.Bölüm

İşletenin Hukuki Sorumluluğu İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu Madde 85 – (Değişik birinci fıkra: 17/10/1996 - 4199/28 md.) Bir motorlu aracın...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 7.Kısım

Trafik Kazaları Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar: Madde 81 – Trafik kazalarına karışanlar: a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak,...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 5.Bölüm

Çeşitli Kurallar Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları: Madde 71 – Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır: a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 4.Bölüm

Yayaların uyacakları kurallar: Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 3.Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüş kuralları: Madde 53 – Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 2. Sağ...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 2.Bölüm

Hız Kuralları Hız sınırları: Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 1.Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında trafiğin akışı : Madde 46 – Karayollarında trafik sağdan akar,aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

Sürücü belgesi alma zorunluluğu: Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.Araçlar, bu Kanunda sınıfları...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 3.Bölüm

Araçların muayenesi: Madde 34 – Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir.(Ek:...

Trafik Kanunu 2. Bölüm 4. Kısım 2.Bölüm

Motorlu Araçlara Ait Şartlar Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar: Madde 29 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/12 Md.)Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 1.Bölüm

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları Tescil belgesi alma zorunluluğu: Madde 19 – Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 3.Kısım

Karayolu trafik güvenliği: Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini...

Trafik Kanunu 2.Bölüm 2. Kısım

Görevli Kurullar ve Kuruluşlar:  Madde 4 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/2 md.) Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur. a)...

Trafik Kanunu 2. Bölüm 1. Kısım

Tanımlar: Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Karayolu : Trafik için, kamunun...

Trafik Kanunu 1.Bölüm

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt...

Bilgi Bankası

- Reklam -