Trafik kanunu

»Tag: Trafik kanunu

Trafik Kanunu 2.Bölüm 11.Kısım

Çeşitli Hükümler Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunda trafiğin düzenlenmesi ve denetimi: Madde 126 – Olağanüstü hallerde ve savaşta karayolunun kullanılması, trafiğin düzenlenmesi ve yönetimi esasları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak yönetmelikte belirtilir. Barışta, bu düzenleme ve yönetimi denemek için yapılacak manevra ve tatbikatlarda Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine özel uygulamalar yapılabilir. Madde 127 – (Mülga: 18/1/1985 [...]

By | 2017-12-16T11:51:58+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 10.Kısım

Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitimi Parkları   Trafik eğitimi ve denetimi: Madde 122 – Öğrenim kurumları dışında gerçek ve tüzelkişilerin karayolunu kullananların eğitimi ile ilgili çalışmalarını konu ve kapsam yönünden tespite ve uygulama yönünden denetlemeye Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlükleri yetkilidir.Eğitim çalışmalarının konu ve kapsamı ile uygulama esasları, denetleme usulleri [...]

By | 2017-12-16T11:51:58+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 9.Kısım

Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması  BİRİNCİ BÖLÜM  Adli Kovuşturma Bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara bakacak mahkemeler ve yetkileri: Madde 112 – (Değişik birinci fıkra : 8/3/2000 - 4550/2 md.) Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali [...]

By | 2017-12-16T11:51:59+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 4.Bölüm

Ortak Hükümler Zamanaşımı: Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi [...]

By | 2017-12-16T11:51:59+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 3.Bölüm

Özel Durumlar Motorlu araç römorkları: Madde 102 – Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu da kapsar. İnsan [...]

By | 2017-12-16T11:51:59+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 2.Bölüm

Sigorta Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu: Madde 91 – (Değişik: 17/10/1996 - 4149/33 md.) İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 8.Kısım 1.Bölüm

İşletenin Hukuki Sorumluluğu İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu Madde 85 – (Değişik birinci fıkra: 17/10/1996 - 4199/28 md.) Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 7.Kısım

Trafik Kazaları   Trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar: Madde 81 – Trafik kazalarına karışanlar: a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği,can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında [...]

By | 2017-12-16T11:52:00+00:00 Nisan 3rd, 2015|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 5.Bölüm

Çeşitli Kurallar Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları: Madde 71 – Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır: a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, b) İtfaiye araçları, c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları, d) Bir trafik suçu işleyerek [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 4.Bölüm

Yayaların uyacakları kurallar: Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek zorundadır.1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 3.Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüş kuralları: Madde 53 – Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 3. Hızını azaltmaya, 4. Dar bir kavisle dönmeye, 5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 1.Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında trafiğin akışı : Madde 46 – Karayollarında trafik sağdan akar,aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, c) Trafiği aksatacak veya [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

Sürücü belgesi alma zorunluluğu: Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Sürücü [...]

Trafik Kanunu 2. Bölüm 4. Kısım 2.Bölüm

Motorlu Araçlara Ait Şartlar Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar: Madde 29 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/12 Md.)Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. Yapım safhasında, araçların Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin çıkarılmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Tip Onayı Yönetmeliği ve buna bağlı diğer yönetmelikler [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 1.Bölüm

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları Tescil belgesi alma zorunluluğu: Madde 19 – Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. Ancak : a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye`ye girmesine izin verilmiş olan araçlar, b) Tescil edildiği ülkenin [...]