Trafik Yönetmeliği

/Trafik Yönetmeliği
Trafik Yönetmeliği 2017-04-08T23:27:45+00:00

Trafik Yönetmeliği 1. Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer   KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ   Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 1. Kısım

Tanımlar Madde 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. a) Genel tanımlar 1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 10. Kısım

Trafik Eğitimi-Sürücü Kursları-Çocuk Trafik Eğitim Parkları  BİRİNCİ BÖLÜM   Trafik Eğitimi ve Denetimi    Trafik Eğitimi ve Denetiminde Genel Esaslar Madde 169- Öğretim kurumları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin karayolunu kullananların eğitimi ile ilgili çalışmaları, konu ve kapsam yönünden tesbiti ve uygulama yönünden denetlemeye, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Emniyet Genel [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 11. Kısım

Çeşitli Hükümler   Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Karayolu Trafiğinin Düzenlenmesi ve Denetimi Madde 173- Olağanüstü hal ve savaşta hazırlanmış planlara veya mevcut duruma göre, askeri trafik için kullanılacak karayolları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Olağanüstü Hal ve Savaşta; a) Askeri trafiğe ayrılan karayollarında trafiğin yönetimi, düzenlenmesi ve denetimi askeri kişilerce yerine getirilir. [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 12. Kısım

Kaldırılan ve Son Hükümler Ekler Madde 179- Bu Yönetmelik ekinde yer alan ekler; Yönetmeliğe dahildir.   Kaldırılan Hükümler Madde 180- 18.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu Yönetmelikteki ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır. Ek Madde 1- (Ek: RG-11/04/2003-25076) Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde, ülkemizde tescil edilmiş ve bu [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 1. Bölüm

Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri Görevli Kurullar ve Kuruluşlar   Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Madde 4-Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur. a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 2. Bölüm

Emniyet Genel Müdürlüğü   Trafik Zabıtası Kuruluşları, Görev ve Yetkileri Madde 6 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ilgili mevzuatta gösterilmiştir. Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Madde 7- Emniyet Teşkilatının trafik [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 3. Bölüm

Jandarma Genel Komutanlığı   Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri Madde 8- Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 4. Bölüm

Bakanlıklar   Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri Madde 10- Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri; a) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak. b) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 5. Bölüm

Belediyeler   Belediyelerin Trafik Birimleri Madde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür. Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”, “Belediye trafik şefliği” veya “Belediye trafik [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 6. Bölüm

Komisyonlar İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu İle Görev ve Yetkileri   İl ve İlçe Trafik Komisyonları Madde 17- İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 3. Kısım

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,Yapı ve Tesisler BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Trafik Güvenliği   Yükümlülük MADDE 19 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) İlgili bütün kuruluşlar, yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu oldukları karayollarında; a) Karayolu yapısını, b) Trafik işaretlerini, trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yapmak ve bulundurmakla yükümlüdürler. Karayolu Yapısında Yapılacak Çalışmalar MADDE 20 [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 1. Bölüm

Araçların Tescil İşlemleri, Araçların Tescil Mecburiyeti Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. (Mülga İkinci Fıkra: RG-25/06/1998-23383) Ancak; a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan; 1) Geçici olarak ülkemize girmesine izin [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 2. Bölüm

Tescile Dair Diğer İşlemler   Satış ve Devirler MADDE 36 – (Değişik:RG-1/5/2010-27568) Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri ise, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 3. Bölüm

Geçici Trafik Belgeleri   Geçici Trafik Belgelerinin Verilme Esasları Madde 45- (Değişik fıkra: RG-02/11/2000-24218) Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 4. Bölüm

Tescil Plakaları   Nitelik ve Ölçüleri Madde 53- (Değişik:RG-9/9/2011-28049) Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir. a) Nitelikleri Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm [[][%]] 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 5. Bölüm

Araçlara Ait Ayırım ve Tanınma İşaretleri ile Diğer İşaretler ve Şartlar   Ayırım İşaretleri Madde 60 - Belirli araçlarda, bu Yönetmeliğe bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde yer alan ve çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle   Muayeneye Yetkili Kuruluşlar   Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle   Muayeneye Yetkili Kuruluşlar   Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar   Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler, herhangi bir noterde yapılabilir, fakat alıcının yerleşim yeri noterliğinde sicile kaydedilir.Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna [...]