Trafik Denetim ve Kaza Yönergesi 1. Kısım 7. Bölüm

YEDİNCİ BÖLÜM Ekip Faaliyetleri ve Denetim Programı Ekip faaliyetleri ve denetim programı MADDE 36- (1) Her ekibin günlük genel faaliyetini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla birimince “Ekip Görev ve Faaliyet Formu” Ek- 15 düzenlenir. 19   (2) Ekip personeli tarafından göreve çıkarken alınan “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”, görev bitiminde doldurularak bağlı bulunulan birime [...]

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1. Kısım 6. Bölüm

ALTINCI BÖLÜM Radarla Hız Denetimleri Radarla hız denetimi MADDE 32- (1) İhbarlı denetim yöntemlerinden biri olan radarla hız denetimi, radar ekibi ile birlikte bir veya birkaç çevirme ekibinin katılımıyla yapılır. (2) Denetim yapılacak karayolu için Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen veya varsa UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ile İl Trafik Komisyonlarınca o [...]

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1. Kısım 5. Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM Sürücülerin Alkol, Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Kullanım Durumlarının Denetimi Alkol denetiminde dikkat edilecek hususlar MADDE 29- (1) Alkol denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir; a) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir. (Sürücü alkol aldıktan hemen [...]

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 4. Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Türleri, Trafik Denetimlerinde ve Şerit Daraltmada Kullanılacak Ekipmanlar ve Denetim Personelinin Yol Kullanıcılarıyla İletişimi Trafik denetimleri sırasında incelenecek ortak hususlar MADDE 14- (1) Yapılacak denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve kural ihlallerinin karşılığı olan işlem tesis edilerek, Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu Ek–1’e kaydedilecek, Ek–1 formlarının, sorgu sırasında otomatik olarak [...]

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge -1. Kısım 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araç Yavaşlatma ve Durdurma Yöntemleri Seyir halinde denetim sırasında araçların yavaşlatılması ve durdurulması MADDE 11- (1) Seyir halinde yapılan denetim sırasında trafik kural ihlali tespit edilen araç sürücüleri yavaşlatılıp durdurulurken; a) Durdurulacak araç sürücüsü uzun - kısa hüzmeli ışıkla, tepe lambası yakılır, megafon veya siren (duyulur ve görünür sesli ve ışıklı cihazlar) [...]

Trafik Denetim ve Kaza Yönergesi 1. Kısım 2. Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Trafik Denetim Şekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulması gereken ortak hükümler; a) Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma [...]